Środa, 22 maja 2024
*** Godziny otwarcia biura: pn - pt w godz. od 08:00 do 16:00 ZAPRASZAMY! ***

Regulamin

Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisu Zillertalinfo.pl, zwanego dalej Serwisem.
  1.2. Regulaminy szczegółowe, dotyczące w szczególności konkursów udostępniane są użytkownikom Serwisu.
  1.3. Każdy użytkownik Serwisu obowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża jednocześnie zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu.
  1.4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne oraz odbywa się na wyłączny koszt i odpowiedzialność Użytkownika.

Obowiązki Użytkownika

 • 2.1. Użytkownicy obowiązani są do wykorzystywania treści zawartych w Serwisie wyłącznie na użytek osobisty. Powielanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie inne sposoby wykorzystywania treści Serwisu jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Serwisu Zillertalinfo.pl
  2.2. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem i jego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem, w szczególności zabrania się umieszczania treści o charakterze bezprawnym, godzących w czyjekolwiek dobra osobiste, pozostające w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz wbrew ustalonym zwyczajom.
  2.3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane czynami niedozwolonymi, w szczególności sprzecznymi z ustawą karną oraz ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie

 • 3.1. Nazwa Zillertalinfo.pl oraz wszelkie materiały zawarte w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz objęte są ochroną, o której mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
  3.2. Materiały zawarte w Serwisie opatrzone znakiem „Copyright 2005 Wszystkie prawa zastrzeżone” chronione są prawami autorskimi.
  3.3. Ochroną praw autorskich objęte są w szczególności: Nazwa Zillertalinfo.pl, Znaki towarowe, Materiały oryginalne, Teksty, Zdjęcia, Grafika
  3.4. Wszelkie materiały opatrzone w sposób wyraźny źródłem pochodzenia stanowią własność oznaczonego autora. Na publikowanie takich materiałów Serwis posiada zgodę autora.

Szczegółowe warunki korzystania

 • 4.1. Użytkownik podając swoje dane osobowe na jakimkolwiek etapie korzystania z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Serwis Zillertalinfo.pl
  4.2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w szczególności z powodu:
  Nieprawidłowego korzystania z Serwisu
  Działania sprzecznego z niniejszym Regulaminem
  Działaniem sprzecznym z obowiązującym prawem, społeczno – gospodarczym przeznaczeniem praw Użytkownika lub z zasadami współżycia społecznego.
  4.3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez Użytkownika na skutek korzystania z Magazynu.
  4.4. Użytkownik biorący udział w konkursach każdorazowo będzie akceptował odrębny Regulamin Konkursu.

Postanowienia końcowe

 • 5.1. Serwis zastrzega sobie prawo do decydowania o treści i wyglądzie Serwisu według własnego uznania.
  5.2. Serwis ma wyłączne prawo do decydowania według własnego uznania o treści oraz o wyglądzie zamieszczonych reklam.
  5.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.